WPTA PORTUGAL


Alvaro Teixeira Lopes, WPTA Portugal President, presenting masterclass


 


Alvaro Teixeira Lopes